W tym roku parafia ewangelicko-augsburska obchodzi swój jubileusz 250-lecia, kiedy przybyli tutaj uciekinierzy z Kóz. Dzięki nim powstał Hołdunów. Więcej na ten temat już wkrótce.

Ciekawostki z historii

  •  Protestanci byli obecni w Lędzinach od momentu, kiedy na teren ziemi pszczyńskiej napłynęła reformacja. W dziejach miasta Lędziny jest wiele znanych postaci, którzy pozostawili ślady w historii naszego regionu. Pierwsza z nich, to Piotr Wehowski, protestant, zarządca klucza lędzińskiego, który wpadł na pomysł budowy murowanego kościoła katolickiego św. Klemensa w miejsce zniszczonej, drewnianej budowli na lędzińskim wzgórzu. Obok istniejącej po dziś dzień barokowej budowli zachował się zabytek materialny, spisany w języku polskim rachunek z budowy kościoła;
  • Tutejsi duszpasterze hołdunowskiej parafii mają ogromny wkład w budowę i krzewienie języka polskiego na tym terenie. Pierwszy z nich to ks. Johann Richter – pastor w latach 1795-1816, który zajął się w XIX stuleciu sprawą zakładania polskich szkół na terenie Górnego Śląska. Reprezentował pogląd o konieczności nauki dzieci górnośląskich w ich rodzinnym języku polskim. Jak pisał ks. Richter, „[…] aby wychować dziecko na dobrego człowieka, chrześcijanina i obywatela, należy w szkole używać języka ojczystego.” Postulaty te ożyły w czasie m.in. działalności Józefa Lompy. Druga postać, to ks. Joseph Aleksander Weywara, pastor w latach 1861-1884. Za jego czasów 15 razy do roku organizowano dodatkowe nabożeństwa w języku polskim dla polskiej części hołdunowskiej parafii.

In diesem Jahr feiert die evangelische Gemeinde ihr 250. Jähriges Bestehen! Mit der Ankunft von Flüchtlingen aus Seibersdorf wurde damals Holdunow ( Anhalt) gegründet. Mehr dazu bald.

Informationen aus der Geschichte

  • Seit im Kreis Pleß die Reformation Einzug gehalten hat, wohnen hier auch Protestanten. In der Geschichte der Stadt Lendzin gibt es viele berühmte Persönlichkeiten, die Spuren in der Geschichte unserer Region hinterlassen haben. Der erste ist Peter Wehowski, Protestant und Vermögensverwalter von Lendzin. Er kam auf die Idee, anstelle eines zerstörten Holzgebäudes auf dem Hügel von Lendzin die katholische Backsteinkirche St. Clemens zu bauen. Neben dem barocken Gebäude, dass bis heute vorhanden ist, gibt es ein Denkmal – eine Rechnung aus der Bauzeit der Kirche, in polnischer Sprache geschrieben;
  • Die örtlichen Pfarrer der evangelischen Pfarrei in Anhalt leisteten einen großen Beitrag zum Aufbau und zur Förderung der polnischen Sprache in der Region. Der erste war Johann Richter, Pfarrer von 1795 bis 1816, der sich im 19. Jahrhundert für die Gründung polnischer Schulen in Oberschlesien engagierte. Er vertrat die Ansicht, dass es wichtig war oberschlesische Kinder in ihrer muttersprachlichen polnischen Sprache zu unterrichten. Wie Pfarrer Richter schrieb: „ […] um ein Kind zu einem guten Menschen, einen Christen und einen guten Bürger zu erziehen, sollte dieses in seiner Muttersprache in der Schule unterrichtet werden.” Diese Forderung wurden in Zeiten von Joseph Lompa sehr aktuell. Die zweite Person ist Joseph Alexander Weywara, Pfarrer von 1861 bis 1884. Während seiner Zeit wurden 15 mal im Jahr zusätzliche Gottesdienste in polnischer Sprache für den polnischen Teil der Pfarrei organisiert.