Zgłoszenie uczestnictwa:

  Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia jest udzielenie wszystkich zgód w formularzu.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania wizerunku

  Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Parafię Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie

  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: admin@holdunow.luteranie.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocyjnym, informacyjnym w tym mediach społecznościowych o organizowanych przez Administratora wydarzeniach. Udostępnione dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konkursie i publikacji wizerunku. Dodatkowo podkreślamy, że uczestnictwo w wydarzeniu publicznym może wiązać się z utrwaleniem wizerunku, jak również wiązać się z ich rozpowszechnieniem, jako elementu większej całości.

  5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.

  6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

  7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.

  8. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody a po realizacji celu osobowe będą przechowywane przez okres ich archiwizacji. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

  9. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora.

  10. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  11.   Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.