Regulamin

 • Organizatorzy:
  • Parafią Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie – zwana dalej PEA św. Trójcy w Hołdunowie;
  • Klub Plastyka Kontrast w Lędzinach;
  • Społeczny Komitet Obchodów 250-lecia konsekracji kościoła św. Klemensa w Lędzinach i 250-lecia powstania Hołdunowa nieposiadający osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa.
 • Celem konkursu jest przypomnienie genezy i historii Hołdunowa (dawniej Anhalt), dzisiejszej dzielnicy miasta Lędziny oraz uaktywnienie lokalnego środowiska twórczego.
 • Warunki konkursu:
  • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do 3 września 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej holdunow.luteranie.pl PEA św. Trójcy w Hołdunowie;
  • konkurs skierowany jest do dorosłych (powyżej 18. roku życia) twórców nieprofesjonalnych z Lędzin oraz okolicznych miast i gmin;
  • w konkursie można prezentować prace wykonane w ostatnich dwóch latach i nieprzedstawiane w innych konkursach;
  • technika wykonania prac dowolna (olej, akryl, tempera, akwarela, tusz, kredka itp.); prace wykonane suchymi pastelami powinny być zabezpieczone werniksem;
  • wielkość prac nie powinna przekraczać formatu A 1 i nie może być mniejsza od formatu A 3;
  • każdy uczestnik może złożyć na konkurs maksymalnie 3 prace;
  • wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane na odwrocie: imię i nazwisko twórcy, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
 • Prace konkursowe (oprawione w ramki) należy składać do dnia 5 września 2021 r.
  w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Lędzinach-Hołdunowie przy ul. J. Ch. Ruberga 1, 43-143 Lędziny.
 • Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni prace, jak również dokona ich; wyboru do wystawy pokonkursowej. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się 11 lub 12 września podczas obchodów 250-lecia powstania Hołdunowa. Miejsce i dokładna godzina rozpoczęcia tych uroczystości zostanie podana w odrębnej informacji opublikowanej na stronie parafii holdunow.luteranie.pl.
 • Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie najpierw w budynku lędzińskiego MOK-u, a następnie we wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego w Lędzinach Hołdunowie do końca września br. Ewentualne przedłużenie terminu trwania czy zmiany miejsca tej wystawy zostanie uzgodnione z autorami prac podczas w/w uroczystości.
 • Prace niezakwalifikowane na wystawę pokonkursową będzie można odbierać od organizatorów już od 11 września br. , a prace zakwalifikowane na wystawę po jej zakończeniu.
 • Twórcy prac przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie swoich danych osobowych oraz nieodpłatne pokazywanie tych prac w mediach celem promocji imprezy. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez jego organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze zm.).
 • Za uszkodzenia prac niewynikłe z zaniedbań organizatorów nie odpowiadamy. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.